zamkove dlazby

Vytvorte si zaujímavé exteriérové riešenia prostredníctvom širokého sortimentu zámkových dlažieb. Zámkové dlažby, betónové záhradné platne, svahové oporné tvárnice, palisády, schody, ploty z betónových tvárnic a pod.

  • Dlažby
  • Svahové tvárnice
  • Obrubníky
  • Palisády
  • Žľaby

 

Dlažby

Sortiment zahŕňa širokú škálu výrobkov od známych výrobcov. Zámková dlažba ma široké využitie a v závislosti od zvoleného formátu sa s ňou jednoducho pracuje. Používa sa najmä pri dlaždení chodníkov, plôch v okolí rodinných domov, ale taktiež na verejné priestranstvá, do záhrad a parkov. Vybrané druhy dlažieb je možné ľubovoľne kombinovať a vytvoriť tak ideálny vzor, ktorý vám bude vyhovovať. V závislosti od hrúbky dlažby sa vytvárajú plochy pre chodcov, osobné automobily, prípadne pre viac zaťažované plochy (parkoviská a pod.) Výrobcovia dlažieb vytvárajú originálne farebné prevedenia, od základných farieb po nepravidelné viacfarebné prechody na každej časti dlažby. Pri nepravidelných farebných prevedeniach je výhodou najmä menšia náchylnosť k povrchovému znečisteniu. 

  1. Príprava podložia pre pokládku dlažby - základom kvalitne položenej dlažby je dokonalá príprava podkladu. Ani najkvalitnejšia dlažba nedokáže vylúčiť nedostatky a nekvalitné vyhotovenie podkladných vrstiev. Plocha sa musí kvalitne zhútniť, zemina nesmie byť pri príprave podkladu zmrznutá alebo premočená. V prípade že plánujete pokládku dlažby na nestabilné podložie alebo podložie s plánovaným vysokým zaťažením, poraďte sa s odborníkom.        
  2. Podkladná vrstva kameniva - pre pochôdzne chodníky na vyrovnanú zhutnenú plochu rovnomerne nasypte vrstvu kvalitného drveného kameniva frakcie 8 - 16 mm, v hrúbke 100 až 150 mm. Pre plochy pojazdné pre osobné automobily do 3,5 t začnite vrstvou kameniva frakcie 16 - 32 mm, v hrúbke 200 - 250 mm, následne ju presypte vrstvou kameniva frakcie 8 - 16 mm, v hrúbke 100 - 150 mm. Všetky vrstvy musia byť riadne zhútnené. Pre podkladné vrstvy nie je vhodný štrk alebo štrkopiesok s guľatým kamenivom, nakoľko ho nie je možné poriadne zhútniť. V prípade prípravy vysoko zaťažovaných plôch sa poraďte s odborníkom.
  3. Vrstva pre pokládku dlažby - na zhutnenú a vyrovnanú plochu nasypte vrstvu drveného kameniva zrnitosti 2 - 5 mm alebo 4 - 8 mm v hrúbke 3 - 5 cm. Takto pripravenú plochu nehutníte a taktiež sa po nej nesmie chodiť. 
  4. Pokládka dlažby - pre chodníky môžte použiť dlažbu v hrúbke 4 cm, 5 cm alebo 6 cm. Pre ľahko zaťažované plochy dlažbu v hrúbke 6 cm. Pre plochy zaťažované vozidlami nad 3,5 t používajte dlažbu 8 cm, prípadne 10 cm. V závislosti od miestnych podmienok a plánovanému zaťaženiu plochy sa poraďte s odborníkom. Samotnú pokládku dlažby začínajte v rohu s pravým uhlom a ak je to možné v najnižšej časti plochy, ktorú idete pokládať. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomerné uloženie jednotlivých kociek a rovnosť škár. Dlažbu je dobré uložiť o 1 cm vyššie ako je požadovaná výška plochy (pri následnom hutnení dlažby sa vrstva štrku pod dlažbou zníži.) Dlažobné kocky vždy vyberajte z viacerých paliet naraz.                                                                
  5. Škárovanie dlažby - škárovanie dlažby vykonávajte za sucha v dvoch etapách.  Najprv je potrebné vyplniť škáry čistým suchým kremičitým pieskom. Suchý a zametený povrch následne hutnite vybračnou doskou s pryžovou podložkou, tým sa zrovnajú výškové rozdiely medzi jednotlivými kockami. Následne opäť dosypte škáry suchým pieskom. Dlažbu možno po tomto kroku používať. Ak to podmienky dovoľujú, nechajte nadbytočný škárovací piesok na dlažobnej ploche 1 - 2 týždne a nakoniec ho pozametajte. 

 

Svahové tvárnice

Svahové tvárnice s výrazným hrubozrným alebo hladkým povrchom sú vodné k výstavbe múrov, oporných a protihlukových stien, spevneniu miernych svahov alebo vytvoreniu okrasných stien, v ktorých môžu byť vysadené vhodné rastliny alebo môžu byť vysypané štrkom.

Postup výstavby múrov zo svahových tvárnice závisí od účelu múru (oporný, ozdobný), na výške múru a naklonenia svahu. Prvým krokom je vytvorenie základu na mieste budúceho múru. Pri menších, málo zaťažovaných oporných múroch stačí vytvoriť základ z drveného kamenivo vo výške približne 200 mm, prvú radu tvárnic zapustíme vo výške 1/3 tvárnice pod úroveň terénu. Po uložení každej rady je potrebné tvárnice vyplniť. Medzi tvárnicami a spevňovaným svahom musí byť vodopriepustný materiál a múr musí byť od zeminy oddelený geotextíliou pre zabránenie vyplavovaniu zeminy. Pri vyšších, viac zaťažovaných múroch je potrebné vytvoriť základ z betónu pod ktorým musí byť vytvorená zhutnená vrstva v hĺbke kde nemôže namŕzať. Betónový zakladací pás musí zároveň zaistiť prvú radu tvárnic do výšky 1/3 tvárnice proti posunutiu tlakom svahu. Následné vrstvy sa pokladajú na sucho (ak nieje pri výrobku uvedené inak). Skladbu základové pásu a sklon pri vysokých oporných múroch je potrebné riešiť s projektantom.

 

Obrubníky

Obrubníky slúžia k oddeleniu chodníkov od záhonov, trávnikov alebo iných plôch.

Betónové obrubník ukladáme do betónového lôžka na zhutnený podklad. Výšku a smer pokladania obrubníkov kontrolujeme šnúrou natiahnutou pri hornej hrane obrubníkov. Ak treba zatlačiť obrubník nižšie, použijeme gumené kladivo, ktorým bijeme cez dosku. Taktiež je potrebné zanechať medzi obrubníkmi dilatačnú škáru 3 - 5 mm. Pre stabilitu obrubníku môžeme vytvoriť bočné betónové podpery. 

 

 

Palisády

Palisády nachádzajú široké uplatnenie najmä v záhradnej architektúre k prekonaniu menších výškových rozdielov a taktiež k dekoračným účelom ako lemovanie zvýšených záhonov alebo okrasných trávnatých plôch. Môžu sa použiť aj ako alternatíva obrubníkov. 

 

Žľaby

Žľaby slúžia pre zaistenie zrážkových vôd zo spevnených plôch a odkvapov.

 

 

chyzbet    az beton logo   ekodiel logo   logo csbeton   logo csbeton   semmelrock logo   presbeton logo