plan

 

Budovanie vlastného bývania so sebou prináša okrem radosti aj veľa starostí. Čaká Vás množstvo vybavovania a rôznych povinností. Všetko začína výberom pozemku, vytvorením projektu a vybavovaním povolení. 

1) Pozemok

V prípade, že vlastníte pozemok budete potrebovať list vlastníctva. Ak plánujete pozemok nadobudnúť kúpou, overte dostupnosť inžinierskych sietí. Taktiež je dôležité aby bolo možné pozemok previezť na stavebný pozemok a či vám schvália stavebné povolenie. Aby ste predišli prípadným komplikáciám v budúcnosti, je dobré si overiť či sa na pozemok nevzťahujú vecné bremená.

pole

 

2) Stavebné rozhodnutie

V období, keď začínate vybavovať stavebné povolenie by ste mali mať už vypracovaný projekt nehnuteľnosti, ktorý budeme predkladať na jednotlivé úrady.

Pri návšteve miestneho úradu Vás oboznámia s dokumentami, ktoré budete potrebovať pre územné a stavebné rozhodnutie. Rozsah dokumentov, ktoré od Vás budú vyžadovať závisí najmä od miesta stavby. Súvisí to najmä so stavbami, ktoré sa nachádzajú napríklad v blízkosti železníc, riek, letísk, lesov a pod. Za každých okolností však budete potrebovať vyjadrenie obce k výstavbe danej nehnuteľnosti.  Medzi ďalšie často vyžadované dokumenty patrí aj stanovisko k zriadeniu vjazdu na pozemok, vyjadrenie obvodného úradu k odpadovému hospodárstvu, vyjadrenie pamiatkového úradu. Dôležitým dokumentom je taktiež vyjadrenie správcu inžinierských sietí k napojeniu na súčasnú sieť. V prípade negatívneho vyjadrenia je potrebné hľadať alternatívne riešenie. Každá inštitúcia, ktorej budete predkladať dokumenty má 30 dní na ich vybavenie. V prípade, že bude niektorý z dokumentov zamietnutý a bude potrebná jeho úprava a prepracovanie sa môže celý proces vybavovania stavebného povolenia predĺžiť na niekoľko mesiacov. 

laptop

 

3) Odovzdanie dokumentácie

V momente obstarania všetkých potrebných dokumentov je na rade návšteva stavebného úradu kde dokumenty odovzdáte spolu s projektovou dokumentáciou. Nasleduje čakacia lehota stavebného úradu na odsúhlasenie. Stavebný úrad v tejto lehote kontroluje vyjadrenia všetkých inštitúcií  a ostatné potrebné náležitosti. Ak sú splnené všetky podmienky úrad Vám vydá stavebné povolenie. Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí odvolacej lehoty. V tejto lehote majú majitelia okolitých nehnuteľností možnosť sa vyjadriť k budúcej stavbe. Úrychliť to môžete sami, ak získate písomné prehlásenie majiteľov okolitých pozemkov, že nemajú žiadne výhrady  a že sa vzdávajú odvolacej lehoty. 

Keď stavebné povolenie nadobudne platnosť, môžete sa pustiť do riešenia financovania  Vašej stavby alebo do samotnej výstavby.

stavba